top of page

Zásady ochrany osobných údajov

1. ÚVOD A DEFINÍCIE
Zásady sú určené všetkým existujúcim i potenciálnym zmluvným partnerom (ďalej v texte aj len „Zmluvný partner“) obchodných spoločností, ktoré vo svojom obchodnom mene obsahujú výraz "RERECON", a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 1 k týmto zásadám (ďalej v texte jednotlivo aj len „Prevádzkovateľ“).
Zásady obsahujú informácie o rozsahu a spôsobe spracovania osobných údajov Zmluvných partnerov, vymedzenie účelu spracovávaných osobných údajov, či sú osobné údaje niekomu odovzdávané a aké práva má Zmluvný partner v súvislosti so spracovávaním osobných údajov. Tieto zásady sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“), účinným od 25.5.2018 a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ ), účinným od 25.5.2018.
Zásady sa vzťahujú na spracovávanie osobných údajov v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti Spoločnosti RERECON s. r .o., najmä pri sprostredkovaní predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť); Prevádzkovateľ spracováva konkrétne osobné údaje o Zmluvných partneroch a určuje účel a prostriedky ich spracúvania, a je teda vo vzťahu k týmto údajom Prevádzkovateľom týchto údajov. Spoločnosť RERECON s. r. o. môže tieto údaje spracúvať.
Osobné údaje – všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej „dotknutá osoba“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Spoločnosť RERECON s. r. o. nespracúva tzv. osobitné kategórie osobných údajov.
Spracúvanie – operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, alebo likvidácia bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Sprostredkovateľ– fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre Prevádzkovateľa.
Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však za príjemcov nepovažujú; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany osobných údajov v závislosti od účelov spracúvania.
Tretia strana – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, než dotknutá osoba, Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, a osoby, ktoré sú na základe poverenia prevádzkovateľa alebo spracovateľa, poverené spracúvaním osobných údajov.
2. TYPY ZHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podpísaním zmluvy, bez ohľadu na jej označenie, vzniká medzi Zmluvným partnerom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah. Pri vzniku a/alebo počas trvania zmluvného vzťahu môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje o Zmluvnom partnerovi, a to konkrétne tie osobné údaje, ktoré boli Spoločnosti RERE s. r. o. (za účelom realizácie zmluvného vzťahu – viď nižšie) pred vznikom alebo v priebehu zmluvného vzťahu, poskytnuté. Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto typy osobných údajov:
• Identifikačné údaje - napríklad meno, priezvisko, fotografia, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, údaj o štátnom občianstve;
• Kontaktné údaje -adresa Vášho trvalého bydliska, kontaktná adresa, osobné telefónne čísla a e-mailové adresy, bankové spojenie, platobné informácie, kontaktné údaje osôb určených Zmluvným partnerom,
• Obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy (fotografie, nahrávky, videá).
3. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ zhromažďuje a používa osobné údaje Zmluvného partnera pre potreby informačných systémov Prevádzkovateľa. Informačnými systémami, povinne podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, sú: účtovná agenda, mzdová agenda, realitná činnosť, správa registratúry, reklamačné konanie, v rámci ktorých je spracúvanie osobných údajov realizované v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. b), c) Nariadenia v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a nepodlieha povinnosti osobitne vyjadreného súhlasu Zmluvného partnera. Informačným systémom pre potreby Prevádzkovateľa je marketing, v rámci ktorého je spracúvanie osobných údajov realizované v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a podlieha súhlasu Zmluvného partnera. V prípadoch, kedy nie je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, môže Prevádzkovateľ v obmedzených prípadoch výslovne požiadať Zmluvného partnera o udelenie súhlasu s určitými spôsobmi použitia jeho osobných údajov. V prípadoch, keď Prevádzkovateľ požiada o súhlas Zmluvného partnera, ten má vždy možnosť odmietnuť udelenie súhlasu, a právo už udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade spracúvania osobných údajov detí mladších ako 16 rokov na základe súhlasu, musí byť súhlas vždy udelený alebo schválený zákonným zástupcom dieťaťa.
4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ môže osobné údaje Zmluvného partnera zdieľať s tretími stranami – Sprostredkovateľmi, vrátane:
• tých, ktorý poskytujú Prevádzkovateľovi tovar alebo služby (napríklad finanční a právni poradcovia, ďalší poradcovia, obchodní zástupcovia, poskytovatelia podpory v oblasti uchovávania dát a informačných systémov, poskytovatelia on-line služieb a platobných služieb, platformy pre registráciu a uzatvorenie zmluvy);
• iných tretích strán, pokiaľ sa jedná o zdieľanie osobných údajov (1) na základe Vášho súhlasu alebo (2) je to nevyhnutné (i) pre dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, (ii) pre vypracovanie, či podanie skutočnej, či potenciálnej žaloby alebo k obrane pred podaním skutočnej alebo potenciálnej žaloby alebo (iii) plnenie zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a treťou stranou,
• orgánov verejnej správy a zdravotných a iných poisťovní.
Prevádzkovateľ môže osobné údaje Zmluvného partnera sprístupniť ďalším Sprostredkovateľom. So sprostredkovateľmi osobných údajov má prevádzkovateľ zmluvne zaistené spracovanie osobných údajov v súlade s požiadavkami čl. 28 GDPR a § 34 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
5. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR
V prípade prenosu osobných údajov Zmluvného partnera do inej krajiny, budú vždy prijaté primerané opatrenia s cieľom zaistiť, aby takéto odovzdanie osobných údajov bolo v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a pri postúpení osobných údajov mimo (EHP) bude zaistená dostatočná úroveň ochrany osobných údajov.
6. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje Zmluvného partnera budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelov popísaných v týchto zásadách (alebo iných účelov, ktoré budú oznámené ) alebo inak požadovanú zmluvami uzavretými s tretími stranami, príslušnými zákonmi, či inými vnútornými predpismi Spoločnosti. Prevádzkovateľ sa najmä snaží zaistiť, aby osobné údaje Zmluvného partnera boli uchovávané a podľa potreby bezpečne vymazané alebo zničené v súlade s jeho internými predpismi a požiadavkami právnych noriem.
7. PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zmluvný partner - dotknutá osoba - máte právo na:
• prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR a § 21 Zákona),
• opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR a § 22 Zákona),
• výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR a § 23 Zákona),
• obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR a § 24 Zákona),
• prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR a § 26 Zákona),
• namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR a § 27 Zákona),
• nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania (čl. 22 GDPR a § 28 Zákona),
• odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov ( čl. 7 GDPR a § 14 Zákona),
• podanie sťažnosti ( čl. 77 GDPR) alebo podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 Zákonana Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, a to v každom prípade, že sa Zmluvné strana domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov.
V súvislosti s vyššie popísanými právami dotknutej osoby/Zmluvného partnera môžu existovať obmedzenia alebo výnimky z možnosti uplatnenia práva. Prevádzkovateľ sa bude snažiť so Zmluvným partnerom spolupracovať a prerokovať prípadné výnimky alebo obmedzenia v prípade, že zo strany Zmluvného partnera bude vznesená požiadavka na uplatnenie práva. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne práv alebo v prípade, ak Zmluvný partner vznesie požiadavku ohľadne výkonu takýchto práv v súvislosti s osobnými údajmi uvedenými v týchto zásadách, je potrebné sa obrátiť písomne na kontaktné osoby, ktoré sú uvedené nižšie.

8. KONTATNÉ INFORMÁCIE PREVÁDZKOVATEĽA
S prípadnými otázkami alebo pripomienkami týkajúcimi sa tohto oznámenia alebo postupu Prevádzkovateľa pri ochrane osobných údajov je možné sa obrátiť na RERECON s. r. o. na email: rerecon.sro@gmail.com
Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť text týchto zásad a informačného memoranda s tým, že novú verziu zverejní na svojich webových stránkach.

PRÍLOHA Č. 1 Zásad ochrany osobných údajov

• RERECON s. r. o., identifikačné číslo 52 955 401, so sídlom Sliačska 1e, 831 02 Bratislava, daňové identifikačné číslo 2121246391, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 144938/B, zastúpená konateľom Ing. Daniel Roman, Ing. Ľuboš Sekerák bankové spojenie SK38 8330 0000 0021 0180 9086
S Vašimi podnetmi sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailu rerecon.sro@gmail.com

bottom of page